General Terms and Conditions

Uvjeti

 1. Uvjeti predstavljaju Ugovor za usluge koje nudi web stranica www.busexpress.bg, posjed BusExpress BG d.o.o. (broj tvrtke BG202929614) za potrebe online komunikacije između autobusnog prijevoznika, dalje u tekstu Prijevoznik, i svakog potencijalnog kupca-korisnika, dalje u tekstu Korisnik, i propisuju prava i obveze korisnika stranice www.busexpress, koja je u posjedu BusExpress BG d.o.o.
 2. Strane ovog Ugovora su BusExpress BG d.o.o., dalje u tekstu Prijevoznik, (broj tvrtke BG202929614) i bilo koji Internet korisnik koji je posjetio stranicu www.busexpress.bg, dalje u tekstu Web stranica.
 3. Korisnik izjavljuje da je upoznat s trenutno važećim Uvjetima Korištenja, i svaka aktivnost s njihove strane, ili bilo koje pasivno ponašanje nakon što je stranica učitana u preglednik smatrat će se elektronskim prihvaćanjem trenutno važećih Uvjeta Korištenja od strane Korisnika.
 4. Aktivnošću se smatra pritiskanje/odabir/isticanje svake elektronske poveznice ili oglasa koji Korisnika preusmjerava na druge djelove Web stranice ili dalje.
 5. Pasivnim ponašanjem smatra se učitana Web stranica na Korisnikovom pregledniku.

Terminologija

"Web stranica" posebno mjesto u globalnoj internetskoj mreži koje je povezano sa URL linkom, unutar HTTP, HTTPS protokola ili drugog standardnog protokola te sadržava dokumente, programe, tekstove, zvuk, slike i druge materijale i izvore.

"Internet korisnik" - korisnik internetske stranice je bilo koja osoba (kupac i prijevoznik) koja slijedi internetsku adresu ili pristupa webu kroz druge stranice te koja se, ako je zainteresirana, slaže sa izvršenjem kupnje ili prodaje usluge elektronički;

"Sučelje" – kombinacija grafičkih objekata povezana s programskim kodom s kojim korisnik komunicira sa internetskom stranicom na najpogodniji način.

"Platforma" - set dizajna i grafičkih rješenja koji obuhvaća cjelovit proizvod koji omogućuje korisnicima pristup svim opcijama i mogućnostima koje pruža internet.

"Preglednik" – računalni program koji omogućava prijenos, obradu i vizualizaciju podataka koristeći različite vrste prijenosa podataka.

"Link" – grafički ili tekstualni element koji kada je aktiviran omogućava preglednik za obradu podataka i vizualizaciju povezane stranice, izvor informacija ili objekt pomoću standardiziranih protokola.

"Zlonamjerne radnje"- radnje ili nedjelotvornosti koje krše Netiquette ili nanose štetu ljudima spojenima na internet ili povezanim mrežama, kao što je slanje neželjenog mail (neželjenih komercijalnih poruka, neželjena pošta), dobivanje pristupa resursima s tuđih prava i lozinke, iskorištavanje kvarova sustava za osobnu korist ili stjecanje informacija (HACK), obavljanje radnji koje se mogu definirati tako industrijske špijunaže ili sabotaže, oštećivanje ili uništavanje sustava, odašiljenje

"Trojanaca" ili uzrok instalacije virusa ili sustava za daljinsko upravljanje koji ometaju normalan rad ostatka interneta i povezane korisnike mreže, obavljanje bilo kakvih radnji koje mogu biti kvalificirane kao zločin ili upravno kršenje bugarskog zakonodavstva ili drugog važećeg zakona.

"Informacijski sustav" – bilo koji uređaj ili skupina međusobno povezanih uređaja koji u skladu sa specifičnim programom pružaju automatsku obradu podataka.

"Internetska stranica" – kao Opći uvjeti označava komponentu i odvojeni dio web stranice.

"IP adresa" - je jedinstveni identifikacijski broj povezivan s računalom, internetskom stranicom ili resursom klijenta na način da omogućava njegovu lokalizaciju u globalnoj internetskoj mreži.

"Lozinka" - je niz slova i/ili brojeva ili simbola koje izabire klijent te koji zajedno s korisničkim imenom omogućava pristup profil.

"Korisničko ime" - je jedinstveni broj slova i/ili brojeva ili simbola pomoću kojeg je korisnik individualiziran u svojim odnosima s pružateljem usluge.

"Prijava" – svaka radnja korisnika da se registrira na web stranicu koristeći svoje korisničko ime i lozinku.

"Korisnički profil" - je zaseban dio internetske stranice pružatelja usluge koji sadrži podatke o kupcu pohranjene od strane web stranice koji se koriste i obrađuju samo u svrhu umjetnosti. 4, stavak 1., 3. dio iz Zakona o zaštiti osobnih podataka; pristup profilu kupca dobiva unosom korisničkog imena i lozinke; korisnički profil podržava komunikaciju između korisnika i pružatelja usluge.

"Nepredviđene okolnosti" - svaki događaj nepredviđen prije sklapanja ugovora, a pružanje usluge ga čini objektivno nemogućim.

"Karta"/"Elektronička karta"/"E-karta - elektronička isprava s jedinstvenim brojem i barkodom (tajnim brojem) koju pružatelj usluge izdaje korisniku i potvrđuje da je u skladu sa odredbama čl. 48. Zakona o zaštiti potrošača potonja sklopljena s danim pružateljem usluge s web stranice putem informacijske platforme www.busexpress.bg i pomoću e-obrasca te da je sklopljena pod uvjetima ugovora i plaćena djelomično putem predujma ili u punom iznosu cijene. Elektronička karta je karta kupljena putem interneta, na daljinu.
 

Predmet ugovora

 1. Pružatelj usluga pruža korisniku platformu za online kupnju karata za određene datume i autobusne linije putem Web stranice, a pod uvjetima iz Ugovora o prodaji, članak 48. iz Zakona o zaštiti potrošača koristeći prava koja ima na temelju ovog Ugovora.
 2. Ugovor o prodaji prema kojem Korisnik kupuje usluge koristeći Pružateljevo sučelje razlikuje se od trenutno važećih Općih uvjeta korištenja; i po elektronskom zahtjevu za završetkom Ugovora o Kupnji/Prodaji, Korisnik prihvaća te Opće uvjete korištenja, kao i sadržaj Ugovora o Kupnji/Prodaji koji sadrži plaćanje unaprijed, i lako je dostupan na Web stranici.
 3. Pružateljeva jedina obaveza je održavanje Web stranice, bez odgovornosti za bilo koji od sljedećih slučajeva:
  • Za štetu nastalu neispravnim ponašanjem treće strane koja nudi autobusne karte na Web stranici koja je u vlasništvu Pružatelja usluge, ili bilo koje treće strane, agenata ili putničkih agencijana Web stranici;
  • Za štetu nastalu od strane Prijevoznika povezanog s prijevozom putnika i njihove prtljage, do nezgode ili prometne nesreće, do kašnjenja ili otkaze usluge, ili do izgubljene/ukradene prtljage.
  • Za kršenje autorskih i srodnih pravabilo postavljenjem materijala koji podliježu takvim pravima od strane treće strane koje promoviraju putem Internet stranice koja je u vlasništvu Pružatelja usluge;
  • Za svu štetu nastalu na drugim web stranicama pristupnima putem poveznica/reklama objavljenih na Web stranici;
  • Za svu štetu načinjenu Korisniku za vrijeme pružanja usluge, osim za namjerno prouzročenu štetu (od strane zaposlenika Pružatelja usluge);
  • Za slučaj da Korisnik ostavi svoj korisnički račun prijavljen na računalu ili na neki drugi način dopusti neovlašten pristup svom korisničkom računu trećoj strani koji naknadno zlostave njegovu prijavu;
  • U slučaju štete nastale radi nedostatka pristupa ili prekinutog pristupa Web stranici radi okolnosti koje su izvan ovlasti web tima;
 4. Korisničko ime kojim se Korisnik registrirao ne donosi Korisniku nikakva dodatna prava osim prava korištenja tog korisničkog imena unutar informatičkog sustava Pružatelja usluge. Kada Korisnik promijeni korisničko ime, Pružatelj usluge neće provjeravati ili biti odgovoran za ispravnost novog korisničkog imena, niti će biti odgovoran ako ono utjeće na prava treće strane, preciznije, pravo na ime ili bilo koje drugo osobno pravo, pravo na poslovno ime, pravo na zaštitni znak ili bilo koje pravo intelektualnog vlasništva.
 5. Korisnik se obvezuje, za vrijeme korištenja osiguranog pristupa elektroničkoj platformi, pokoriti se bugarskom zakonodavstvu, primjenjivim stranim zakonima, trenutno važećim Općim Uvjetima, mrežnom bontonu, pravilima morala i pristojnosti; ne uništavati ugled treće strane, ne pozivati na nasilne promjene u ustavnome redu, ne počiniti zločin, ne počiniti osobno nasilje ili poticati na bilo kakvu rasnu, nacionalnu, etničku ili religijsku mržnju, ne propovjedati komunističku ili bilo koju drugu anti-demokratsku ideologiju, ne prekršiti tuđa vlasnička ili ne-vlasnička prava, uključujući prava na intelektualno vlasništvo; u slučaju počinjenog ili otkrivenog prekršaja korisnik treba istog trena obavijestiti Pružatelja usluge; ne bi trebao utjecati na ispravan rad sustava, uključujući, ali ne i ograničeno na; Korisnik ne bi trebao utjecati ili ometati protokol identifikacije drugih korisnika; ne bi trebao proširiti svoje pravo pristupa, osim onoga što mu je već omogućeno; ne bi trebao kršiti ili priječiti dostupnost, pouzdanost ili kvalitetu pristupa, i ne koristiti ovaj pristup na način koji može uzrokovati odbijanje njegovog korištenja; ne izvući tehničkim sredstvima bilo kakve tehničke elemente ili djelove informatičkog sustava koji pripadaju bazama podataka smještenima na Web stranici Pružatelja usluge i time stvoriti privatnu bazu podataka u elektronskom ili bilo kojem drugom obliku; ne oponašati drugu osobu ili na bilo koji drugi način obmanuti druge o njihovom identitetu ili pripadnosti određenoj grupi ljudi; ne vršiti zlonamjerne radnje prema ovim Uvjetima. Svaki prijavljeni korisnik Web stranice – konkretno Klijenti i Prijevoznici bi trebali ovlastiti Pružatelja usluge: koristeći informacijsku platformu www.busexpress.bg za pregovaranje i/ili zaključivanje ugovora, prijaviti već izvršene ugovore između Prijevoznika i Korisnika; i prihvaćati i prosljeđivati sva plaćanja Prodajnim ugovorima između Prijevoznika i Klijenta s plaćanjem unaprijed u ime Opunomoćenika.
 6. Osim u slučajevima kada je izričito dogovoreno drugačije, Korisnik ne smije množiti, izmjeniti, obrisati, objaviti, raširiti i odati bilo koje elemente sustava objavljene na Web stranici.

Zaštita osobnih podataka

 1. Pružatelj usluga treba voditi brigu i odgovoran je za zaštitu svih informacija Korisnika koja su mu otkrivena prilikom registracije – predmet Općih uvjeta, osim u slučaju više sile, nepredviđenih okolnosti ili zlonamjernih djela nastalih od strane trećih osoba.
 2. U obrascu za prijavu koju je Korisnik prilikom registracije ispunio Pružatelj označava koji podaci su obavezni, a koji opcionalni te koje su posljedice nepružanja podataka. U suglasju sa Općim uvjetima, Korisnik podržava da se infomacije koriste u skladu s postupkom.
 3. Bilo kakva ograničenja kao u točki 1 ne primjenjuju se u slučaju kada Korisnik ili osobe pod njegovom kontrolom rade zlonamjerne radnje unutar trenutnih Općih uvjeta ili kada su povrijeđena prava i legitimni interesi trećih osoba. U tom slučaju, Pružatelj ima pravo osigurati bilo kakvu osobnu informaciju povezanu sa Korisnikom s nadležnim Državnim tijelima u sladu sa važećim propisima.
 4. Pružatelj sakuplja i koristi svaku inromaciju povezanu sa Korisnikom isključivo u svrhe koje podržavaju trenutni Opći uvjeti. Svrhe za koje će se podaci koristiti nisu iscrpno navedene te Pružatelj za to nije odgovoran.
 5. Prihvaćanjem Općih uvjeta Korisnik podržava da se njegovi osobni podaci koriste u svrhu provedbe Distant Sales ugovora za kupnju autobusne karte online pristankom na predujam.
 6. Pružatelj se obvezuje da neće otkrivati osobne podatke Korisnika i one podatke koji su prikupljeni od trećih strana – Državna tijela, tijela javne vlasti, kompanije, pojedinci i drugi osim u slučaju kada je:
  • Pružatelj primio izričitu suglasnost od strane Korisnika prilikom registracije ili kasnije.
  • Informacija zahtjevana od strane državnih vlasti ili službenika koji, prema važećim zakonima, imaju pravo na prikupljanje takvih infomacija u skladu sa zakonom utvrđenim postupcima;
  • tako određeno Zakonom.
 7. Korisnik je suglasan da zaposlenici Pružatelja, ovisno o njihovim dužnostima, mogu pristupiti sljedećim informacijama: e-mail adresa, IP adrese, itd., ali nemaju pravo prenašati ih osim ako je to dozvoljeno u Općim uvjetima.
 8. Registracijom na web stranici, Korisnik dopušta da se na njegov korisnički profil na web stranici, Facebooku ili negdje drugdje na internetu, ili na njegov email šalju marketinške poruke od Pružatelja ili bilo kojeg drugog prijevoznika sa svrhom promoviranja usluga na web stranici; on se također slaže da Pružatelj može osigurati Prijevoznicima broj telefona ili e-mail adresu kada je potrebno kontaktirati putnika koji je kupio kartu.
 9. Pružatelj je dužan čuvati svoje pravo na obradu, odobravanje ili prodavanje prikupljenih i anonimnih informacija za statističke i marketinške svrhe.

Razno

 1. Trenutni Opći uvjeti obuhvaćaju sljedeće dokumente:
 2. Pružatelj zadržava pravo izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete jednostrano bez potrebne obavijesti Korisnika
 3. Pružatelj ima pravo ograničiti pristup uslugama koje su omogućene na web stranici svim ili dijelu svojih Korisnika (u slučaju neregistriranog pristupa, više sile itd.).
 4. Korisnik izjavljuje da je upoznat da su usluge kupljene na web stranici te ulaze u odredbe članka 50. stavka 3., odjeljak 2 iz Zakona o zaštiti kupaca.
 5. Kupac izjavljuje da je upoznat da nije dopušten prijevoz djece mlađe od 14 godina, ako su bez nadzora odrasle osobe ili ako putuju u suprotnosti s važećim zakonskim propisima.
 6. Korisnik je suglasan da plati unaprijed cijenu po ugovoru za kupnju/prodaju koja je sklopljena putem ove platforme.
 7. Stranke izjavljuju da, u slučaju da je bilo koja od odredbi trenutnih Općih uvjeta nevaljana, ugovor ili bilo koja od njegovih klauzula ili predmeta neće izgubiti valjanost. Odredba koja je nevaljana zamjenjuje se normativnim pravilima zakona ili praksi.
 8. Za sva pitanja koja su slučaj za Opće uvjete primjenjuju se odredbe aktivnog bugarskog zakonodavstva.
 9. Ovi Opći uvjeti mogu se razmatrati i ažurirati u bilo koje vrijeme od strane Pružatelja. Ako nastavite koristiti web stranicu, suglasni ste s promjenama koje su do sada napravljene.
×
We know that sometimes unforeseen situations may occur. Because of that we give you the opportunity quickly and easily to cancel or revalidate your ticket.

Prije nastavka, molimo pročitajte naše Pravila otkazivanja.

Otkazivanje karte