Общи условия

Общи положения

 1. Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне от Гоу Тикет БГ ЕООД (ЕИК 206541897) на собствения си интернет сайт busexpress.bg, за осъществяване на виртуални контакти между автобусни превозвачи, извършващи автобусен пътнически превоз, наричани по-долу накратко Превозвачи, и потенциални купувачи-потребители, наричани по-долу накратко Клиенти, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта busexpress.bg, собственост на Гоу Тикет БГ ЕООД .
 2. Страни по настоящия договор са Гоу Тикет БГ ЕООД , наричан по-долу накратко Доставчика, (ЕИК 206541897) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта busexpress.bg, наричан по-долу накратко Уебсайта.
 3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като Уебсайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
 4. Активно действие представлява кликване/натискане/избиране/маркиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ Потребителя към други интернет страници от Уебсайта или извън него.
 5. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на Потребителя.

Терминология

Уебсайт / сайт ("website") – обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Потребител на интернет страница или сайт, или накратко Потребител – всяко лице (Клиент или Превозвач), въвело електронния адрес или достигнало до Уебсайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който Потребителите комуникират с интернет сайта по достъпен за тях начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на Потребителите до възможностите на интернет пространството.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка – графичен или текстов елемент, като при активиране му, браузърът обработва данните и визуализира така свързаната страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия – действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система / Система – всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница – по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес ("IP address") – уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
Парола – код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил

Потребителско име – избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Логване – действието от страна на Потребителя по въвеждане на потребителско име и парола в даден уебсайт с цел ползване на негова допълнителна функционалност.

Потребителски профил – обособена част от уебсайта на Доставчика, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Уебсайта, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и Доставчика.

Случайно събитие – непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Билет, или Електронен билет, или е-билет – електронен документ с уникален номер и баркод със секретен номер, издаван от Доставчика на Клиентите, в удостоверение на това, че при условията на чл. 48 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили с конкретен Превозвач на Уебсайта, чрез информационната платформа busexpress.bg и разположената там електронна форма, конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна услуга, по обявени на Уебсайта цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и/или услуга.

Предмет на договора

 1. Доставчикът предоставя на Клиента платформа за онлайн закупуване на автобусни билети за конкретни дати и линии, чрез Уебсайта, при условията на договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.
 2. Договорът за продажби от разстояние, чрез който Клиентът закупува услуги, използвайки платформата, предоставена от Доставчика, е различен от настоящите Общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, Клиентът се съгласява както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на Договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.
 3. Доставчикът единствено и само поддържа Уебсайта, като не носи отговорност при следните случаи:
  • За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, предлагащи автобусни билети чрез Уебсайта, собственост на Доставчика, или трети лица, посредници и туристически агенции в Уебсайта;
  • За вреди, причинени от Превозвача, които са свързани с осъществяването на превоз на пътници и техния багаж, с настъпила злополука или ПТП, със закъснения или отмяна на превози, със загубен/откраднат/изчезнал пътнически багаж.
  • За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Доставчика;
  • За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на Уебсайт;
  • За всички вреди, причинени на Клиента при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на Доставчика);
  • Ако Клиента забрави своя акаунт логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
  • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до Уебсайта, независещи от екипа на същия.
 4. В случай, че на пътник с редовно закупен билет през сайта на Доставчика, му бъде отказан транспорт от страна на транспортната фирма, то пътникът трябва своевременно да се свърже с Доставчика, като същият се задължава, в случай на неправомерен отказ, да възстанови цялата сума на пътника, заплатена за съответните билети.
 5. Потребителското име, с което Клиентът се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на Доставчика. Когато Клиентът промени потребителското си име, Доставчикът не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 6. Клиентът се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Доставчика и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. Всеки от регистрираните Потребители на Уебсайта Клиенти и Превозвачи, сам за себе си, упълномощава Доставчика: посредством поддържаната от него информационна платформа busexpress.bg, да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между Превозвачи и Клиенти; включително от името на упълномощителите, да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретен Превозвач и Клиент договори за покупка на услуга от разстояние, с авансово плащане.
 7. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уебсайта.

Защита на лични данни

 1. Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 2. В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, Доставчикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Доставчикът има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство
 4. Доставчикът събира и използва информацията за Клиента, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Доставчика.
 5. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на билет за пътнически автобусен превоз, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.
 6. Доставчикът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиентът и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  • е получило изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  • други посочени в закона случаи.
 7. Клиентът се съгласява с това, че част от служителите на Доставчика, в зависимост от задълженията си, имат достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др., но нямат право да ги разгласяват/разпространяват, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.
 8. С регистрацията си в Уебсайта, Клиентът разрешава в потребителските му профили в Уебсайта, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Доставчика или от офериращите в сайта Превозвачи, както и Доставчикът да предоставя на Превозвачите телефона и e-mail адреса на Клиента, когато при случайно събитие е необходимо да се осъществи връзка с пътника, закупил билета.
 9. Доставчикът си запазва правото да обработва, предоставя, продава обобщена и анонимизирана информация за статистически и маркетингови цели.

Допълнителни условия

 1. Настоящите Общи условия включват и следните документи:
 2. Доставчикът си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това Клиента.
 3. Доставчикът има право да ограничи достъпа на някои свои или всички свои Клиенти, до част от услугите или до всички услуги на Уебсайта (при нерегламентиран достъп, форсмажорни обстоятелства и др.).
 4. Клиентът заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.
 5. Клиентът заявява, че е запознат, че не се допуска превоз на деца ненавършили 14 - годишна възраст без пълнолетен придружител и при спазването на приложимата нормативна уредба.
 6. Клиентът заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа.
 7. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 8. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 9. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Доставчика. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
×
Знаем, че понякога възникват и непредвидени ситуации. Затова ви даваме възможността бързо и лесно да откажете или превалидирате вашия билет.

Преди да продължиш, прочети Условията за анулиране и презаверка.

Откажи билет